Chương trình đào tạo thuộc: Khoa học Y Sinh

STT Mã ngành Tên ngành Số tín chỉ
1 03 Khoa học Y Sinh
|__19BMS-CC 148 Xem chi tiết
|__18BMS-CC 148 Xem chi tiết
|__16BMS-CC 160 Xem chi tiết