Quy định của trường

Quy định học phí Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

Xem quy định tại đây.